Plán rokovaní výboru

Plán pracovných rokovaní Výboru PS Luhy v roku 2023
1.  2. februára
2.  14. marca
3.  31. marca
4.  14. apríla
5.  5. mája
5.  2. júna
6.  7. júla
7.  4. augusta
8.  1. septembra
9.  6. októbra
10.  3. novembra
11.  1. decembra

Program pracovného rokovania pripraví predseda a e-mailom ho odošle jednotlivým členom výboru a predsedovi dozornej rady minimálne dva dni pred plánovaným termínom pracovného rokovania. Pracovné rokovania budú v letnom období - letný čas o 18.00 hod. a v zimnom období - zimný čas o 17.00 hod. v zasadačke na Obecnom úrade v Závažnej Porube.

V odôvodnených prípadoch zvolá predseda Výboru PS Luhy mimoriadne pracovné rokovanie, pričom program a termín e-mailom, odošle jednotlivým členom výboru minimálne jeden deň pred plánovaným termínom mimoriadneho pracovného rokovania.

V odôvodnených prípadoch, po dohode s jedným z podpredsedov, na pracovné rokovanie Výboru PS Luhy budú prizvaní okrem predsedu aj ďalší členovia Dozornej rady PS Luhy.

Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba