Zmluva PS Luhy

Zmluva

o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností
v zmysle § 5 zákona č. 97 / 2013 Z. z. v znení zákona č. 34/2014 Z.z. a zákona č. 110/2018 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
/ďalej len „Zákon“/

Názov pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Luhy Závažná Poruba.

Sídlo pozemkového spoločenstva: Závažná Poruba, Hlavná č. 135, PSČ 032 02
/ ďalej len „spoločenstvo“/

Preambula

Vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, ktorými sú v zmysle § 12 ods. 1 Zákona všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností zapísaných na LV podľa prílohy č.11. v celkovej výmere 762 528,115 m2 na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálnom odbore, uvedení v zozname členov spoločenstva /ktorý je súčasťou zmluvy, príloha č. 2/ sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na u zatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 3 Zákona.
Počet podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností je: 762 528,12, pričom jeden podiel predstavuje 1,00 m2 z výmery spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

Čl. I
Založenie, vznik a trvanie spoločenstva

1. Spoločenstvom podľa tejto Zmluvy v zmysle § 2 ods.1 písm. d) Zákona, sa rozumie spoločenstvo, založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou je poľnohospodársky pozemok, lesný pozemok alebo ostatné plochy, ktorého vlastník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoločenstvo s cieľom ich racionálneho spoločného obhospodarovania a užívania.

2. Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve podľa § 5 ods. 1 až 3 Zákona, uzavretou vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nadpolovičnou väčšinou hlasov, počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa podľa tejto zmluvy stávajú spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka. O založení spoločenstva a o voľbe členov orgánov spoločenstva sa vyhotoví notárska zápisnica.

3. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra, vedenom na príslušnom orgáne štátnej správy, ktorým je Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor /ďalej len Úrad/.

4. Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.

_______________
1Podrobný zoznam parciel s parcelnými číslami, registrom, druhom a výmerou pozemkov, patriacich do spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti, zapísaných na listoch vlastníctva podľa Preambuly tejto zmluvy je prílohou č. 1.

Čl. II
Hospodárenie spoločenstva

1. Spoločenstvo sa zakladá na účely podnikania na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim.
a/ vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
b/ hospodári v lesoch a na vodných plochách.

2. Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi v súlade s § 19 ods. 2 Zákona.

3. Spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť v podľa §19 ods. 3 Zákona.

Čl. III
Majetková podstata, zásady hospodárenia

Predmetom spoločného obhospodarovania nehnuteľností, ktoré tvoria majetkovú podstatu spoločenstva, sú spoločne obhospodarované nehnuteľnosti podľa §12 Zákona, zapísané na listoch vlastníctva na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor nasledovne:
Počet podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností identifikovaných (známych) vlastníkov je: 759 316,13 čo predstavuje 759 316,126 m2, čo je 99,58% z celkovej výmery.
Počet podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností s ktorými nakladá Fond podľa §10 je: 3 211,99, čo predstavuje 3 211,989 m2, čo je 0,42% celkovej výmery.
Spolu počet podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností je: 762 528,12, čo predstavuje 762 528,115 m2, čo predstavuje 100% celkovej výmery.
Celková výmera nehnuteľností spoločenstva ku dňu prijatia zmluvy o založení spoločenstva je 76,2528115 ha.

1. Majetkom spoločenstva je tiež súhrn majetkových hodnôt spoločenstva v súlade s čl. II. tejto zmluvy určený na plnenie úloh spoločenstva, ktorý vznikol v súvislosti s užívaním a hospodárením na nehnuteľnostiach. Spoločenstvo hospodári tiež s majetkom, ktorý nadobudne ako majetok, dar, dotáciu alebo iný príjem. Spoločenstvo hospodári podľa finančného plánu nákladov a výnosov (rozpočtu), ktorý na bežný rok zostavuje výbor a schvaľuje zhromaždenie (ďalej len zhromaždenie). Hospodárenie sa riadi zásadami trvale udržateľného rozvoja spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, ako aj platnými zákonmi o účtovníctve, o dani z príjmu, o dani z nehnuteľnosti, zákona o DPH a iných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť spoločenstva. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia spoločenstva sa podieľajú na príjmoch a výdavkoch spoločenstva podľa percentuálnej veľkosti svojich spoluvlastníckych podielov.

2. Pre hospodárenie so združenými prostriedkami si spoločenstvo zriaďuje bežný účet v peňažnom ústave. Spoločenstvo je povinné zostaviť za každý rok účtovnú uzávierku, ktorú predkladá výbor na schválenie zhromaždeniu spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne spôsobom úhrady straty.

3. Podiel člena spoločenstva na zisku a stratách spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určuje podľa veľkosti podielu na jednotlivých spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach z ktorých bol zisk, prípadne strata vytvorená. Nie je určený z pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, vyplývajúcich z členstva v spoločenstve podľa Čl. IV, ods. 10. tejto Zmluvy.

Čl. IV
Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti, uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva podľa § 12 ods. 4 Zákona, vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovaným nehnuteľnostiam.

2. Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve, vypovedať ju alebo vystúpiť zo spoločenstva po dohode s členmi spoločenstva. Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorý odstúpil od zmluvy o spoločenstve, vypovedal ju alebo vystúpil zo spoločenstva, je povinný uhradiť alebo vyrovnať so spoločenstvom náklady skutočne a účelne vynaložené na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania; túto povinnosť nemá fond, ak nesúhlasil s odstúpením od zmluvy o spoločenstve, jej vypovedaním alebo vystúpením zo spoločenstva.

3. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovaným nehnuteľnostiam sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva, vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaných nehnuteľností. Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa § 12 ods. 2 Zákona, prenecháva túto nehnuteľnosť do správy spoločenstva s cieľom spoločného obhospodarovania a užívania na účely podľa § 19 Zákona, pričom spoločná nehnuteľnosť ani spoluvlastníctvo nehnuteľnosti nevzniká.

4. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1, 2 a 4 Zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:
- schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
- schvaľuje stanovy a ich zmeny,
- rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
- rozhoduje o zrušení spoločenstva,

5. Členstvo v spoločenstve zaniká prevodom vlastníckeho podielu na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, tiež podľa odseku 2, ďalej smrťou člena spoločenstva alebo vyhlásením člena spoločenstva za mŕtveho. Členstvo v spoločenstve po zomrelom členovi spoločenstva nadobúda jeho dedič v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

6. Spoločenstvo umožňuje rozšírenie spoločenstva o nové nehnuteľnosti, ak o to požiada nadpolovičná väčšina spoluvlastníkov týchto nehnuteľností počítaných podľa výšky podielu. Toto sa nepovažuje za zmenu zmluvy, avšak vyžaduje sa písomný dodatok k zmluve. Zápis novej nehnuteľnosti do prílohy č 1. tejto zmluvy a aktualizáciu zoznamu vlastníkov zabezpečí výbor.

7. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov podľa údajov katastra nehnuteľností a zoznam nehnuteľností.
Do zoznamu členov (príloha č. 2 tejto Zmluvy) sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov.
Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve.
Do zoznamu nehnuteľností (príloha č. 1 tejto Zmluvy) sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.
Do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností sa zapisujú zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva a zmien údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Členovia spoločenstva, fond a správca sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.

8. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

9. Člen spoločenstva a fond má právo:
a) nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva vedeného spoločenstvom podľa §18, ods.4 Zákona,
b) žiadať výpis zo zoznamu členov a robiť si z neho výpisy,

10. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva podľa §12, ods. 4 Zákona. Každý 1,00 m2 = 1 hlas. Toto sa nevzťahuje na spôsob rozdelenia zisku a strát. Tento je definovaný Čl. III, ods.3.

11. Ak tretia osoba tvrdí, že sa stala vlastníkom spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

12. Člen spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve, vypovedať ju alebo vystúpiť zo spoločenstva po dohode s členmi spoločenstva.

13. Odstúpenie od zmluvy o spoločenstve je možné iba v prípade, ak členovi nebol v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach vyplatený podiel na zisku, napriek tomu že sa spoločenstvo rozhodlo zisk z hospodárenia rozdeliť.

14. Vypovedať zmluvu o spoločenstve môže člen v prípade, ak spoločenstvo závažným spôsobom poškodzuje alebo znehodnocuje jeho majetok. Výpovedná lehota je päť rokov a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho roka po doručení výpovede.

15. Člen, ktorý zmluvu vypovedal alebo od nej odstúpil je ku dňu ukončenia povinný uhradiť spoločenstvu náklady skutočne vynaložené na obhospodarovanie spoločnej nehnuteľnosti v rozsahu
rovnajúcom sa podielu jeho pozemkov k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti a výške určenej v závislosti od obsahu a času obhospodarovania jeho pozemkov spoločenstvom, na základe znaleckého posudku, ktorého náklady si hradí vystupujúci člen.

16. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa vzťahujú aj ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak Zákon neustanovuje inak.

Čl. V
Orgány spoločenstva

1. Orgánmi spoločenstva sú :
a/ zhromaždenie,
b/ výbor,
c/ dozorná rada,
d/ iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve, dodatkom k tejto zmluve, stanovami, volebným alebo rokovacím poriadkom spoločenstva.

2. Orgány Spoločenstva pod písm. b/ a c/ volí na obdobie päť rokov zhromaždenie.

3. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia spoločenstva, alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Členom dozornej rady a iných orgánov spoločenstva môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

4. Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b/ a c/ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny odsúhlasuje zhromaždenie na základe návrhu výboru.

Čl. VI
Zhromaždenie

1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na svojom webovom sídle, alebo na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je úradná tabuľa v sídle spoločenstva. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru podľa § 9 ods. 8 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa §11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

2. Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia podľa odseku 4 písm. g a h tejto Zmluvy, nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí zhromaždenia.

3. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhujú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada; splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada má práva a povinnosti výboru podľa § 14 odsekov 2 až 4 a odseku 6 Zákona.

4) Do pôsobnosti zhromaždenia patrí :
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
d) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
e) schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku
f) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
g) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
h) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
i) rozhodovať o poverení výboru spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníckeho podielu spoločenstvom na jednotlivých nehnuteľnostiach vedených v zozname nehnuteľností vedeným spoločenstvom (čl. 4 ods. 12 tejto Zmluvy),
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

5. Zhromaždenie rozhoduje podľa článku VI. ods. 4 písm. a), b), g), h) tejto Zmluvy nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

6. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje ustanovenie ods. 1 tohto článku.

7. Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má by odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahujú odseky 1 až 5.

8. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 2. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahujú ustanovenia tejto Zmluvy. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa čl. VI. bod 4, odsek a); b); g); i); h); j.

Čl. VII
Výbor

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Za svoju činnosť zodpovedajú všetci členovia výboru spolu s predsedom zhromaždeniu. Výbor riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje Zákon, zmluva a stanovy spoločenstva, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené Zákonom iným orgánom spoločenstva.
Výbor najmä :
a) koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva, zastupovania členov pri nadobúdaní ich vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.
b) uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť alebo ich časť, alebo inú obdobnú zmluvu, týkajúcej sa spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Pri uzatváraní zmluvy postupuje podľa zásad prijatých zhromaždením.

2. Výbor má najmenej päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.

3. Za výbor navonok koná predseda spoločenstva. Ak je na právny , výkon ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

4. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev, ako prvý podpredseda.

5. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.

6. Výbor uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločenstvo podľa § 9 ods. 10 Zákona, ak tak rozhodlo zhromaždenie, na jednotlivých spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach.

7. Výbor je povinný informovať Úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

8. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie na základe návrhu výboru.

9. Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov podľa odseku 3 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru , môže vykonávať len :
a) úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,
b) náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
c) úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.

Čl. VIII
Dozorná rada

1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2. Dozorná rada má najmenej troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší, ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

4. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie:
a) ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva,
b) ak je podozrenie, že došlo k porušeniu Zákona, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
c) ak došlo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov.
Dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku VII. ods. 1. tejto zmluvy.

Čl. VIII.
Prevod podielu na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach na spoločenstvo

1. Spoločenstvo môže na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach nadobúdať ako právnická osoba podiel, ak podiel spoločenstva na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nepresiahne 49 %.

2. Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo z hospodárskeho výsledku na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

3. V zmysle tejto zmluvy je výbor v mene spoločenstva oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy na nadobudnutie vlastníctva podielu na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti vždy keď bude zo strany niektorého člena spoluvlastnícky podiel ponúknutý na odpredaj. Stanovenie výšky ceny zveruje zhromaždenie do kompetencie výboru, pričom výbor pri jej určení prihliada na záujmy všetkých členov a spoločenstva.

Čl. IX.
Zrušenie a zánik spoločenstva

1. Spoločenstvo sa zrušuje:
a) nadobudnutím vlastníctva ku všetkým spoločne obhospodarovaným nehnuteľnostiam jedným vlastníkom,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
d) rozhodnutím zhromaždenia.
e) znížením počtu členov spoločenstva na menej ako 5.

2. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa § 70 až § 75a) Obchodného zákonníka.

3. Spoločenstvo zaniká dňom vymazania z registra.

Čl. X.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva dňa 31.5.2019, s počtom hlasov 569 096,12, čo predstavuje 74,63% z 762 528,12 všetkých hlasov. Zmeny vyvolané potrebou v zmysle zákona č. 110/2018 Z.z. boli schválené a zapracované do zmluvy na zhromaždení dňa 31.5.2019 s počtom hlasov 569 096,12, čo predstavuje 74,63% z 762 528,12 všetkých hlasov

2. Zmena tejto zmluvy môže byť vykonaná výlučne jej schválením zhromaždením okrem zmien v zozname spoločne obhospodarovaných nehnuteľností – príloha č. 1 a zoznamu členov – príloha 1.

3. Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa ruší a nahrádza zmluva o pozemkovom spoločenstve schválená zhromaždením 22.05.2015.

4. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5. Táto zmluva má 9 strán.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- č. 1: Zoznam pozemkov s parcelnými číslami, druhom a výmerou pozemkov, patriacich do spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, zapísaných na listoch vlastníctva podľa Preambuly tejto zmluvy
- č. 2: Zoznam všetkých členov spoločenstva

V Závažnej Porube dňa: 31.05.2019

Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba