História

História Pozemkového spoločenstva Luhy

Pozemkové spoločenstvo Luhy Závažná Poruba, spoločenstvo podľa Zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách bolo založené zmluvou o pozemkovom spoločenstve uzatvorenou vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností na ustanovujúcim zhromaždením 22. 05. 2015 v Závažnej Porube. O jeho založení rozhodli vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností disponujúci nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. Na zhromaždení boli zvolení členovia orgánov spoločenstva a prijaté stanovy. O založení spoločenstva a voľbe orgánov spoločenstva bola vyhotovená notárska zápisnica. Spoločenstvo vzniklo dňa 09. 06. 2015, kedy bolo zapísané do registra pozemkových spoločenstiev na Obvodnom lesnom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Založeniu pozemkového spoločenstva predchádzalo vyňatie nehnuteľnosti - ornej pôdy so spoločnej nehnuteľnosti Združenia majiteľov lesov pozemkového spoločenstva v Závažnej Porube. Dôvodom na vyňatie bola hlavne skutočnosť, že hospodárenie v rámci jednej spoločnej nehnuteľnosti podľa Zákona 97/2013, nevytvára pre vlastníkov nehnuteľnosti s ornou pôdou v primeranej miere spravodlivé podmienky na jej ekonomické zhodnotenie. Hospodárenie na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach je v tomto smere pre vlastníkov podstatne spravodlivejšie a efektívnejšie.

V procese, ktorý vyústil do založenia spoločenstva bola tiež veľmi dôležitá skutočnosť, že Občianske Združenie Luhy, založené v roku 2007 v zmysle zákona č. 83/1990 Zb, ktoré bolo združením občanov – majiteľov pôdy, v zmysle aktuálne platnej legislatívy už nemalo potrebné kompetencie a nevytváralo predpoklady na efektívne zhodnotenie spravovaných nehnuteľností.

Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba