Ciele spoločenstva

Ciele Pozemkového spoločenstva Luhy

Cieľom pozemkového spoločenstva je:

- zabezpečiť reálny výkon vlastníckych a užívateľských práv členov pozemkového spoločenstva a ich právnych nástupcov k predmetu ich vlastníctva a k majetku združenému podľa spoluvlastníckych podielov. Pozemkové spoločenstvo vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky, v katastrálnom území Závažná Poruba, okres Liptovský Mikuláš,

- umožniť svojim členom prostredníctvom spoločenstva presadzovať a domáhať sa ochrany vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tvoriacich majetkovú podstatu spoločenstva a tiež ich využitie na vlastné podnikateľské aktivity,

- prenájom spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti v správe pozemkového spoločenstva a obstarávanie spoločných vecí, ktoré vyplývajú zo spoluvlastníctva spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, uzatváranie nájomných zmlúv o prenájme pozemkov s prenajímateľmi, Slovenským pozemkovým fondom, alebo s inými právnymi subjektmi,

- komplexne riešiť optimálne rozčlenenie parciel pre potencionálnych investorov z radov spoluvlastníkov, ako aj externých investorov, vrátane navrhovanej infraštruktúry.

Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba