PS Luhy - Pozemkové spoločenstvo Luhy

Aktuálne informácie

19.05.2023 sa konalo valné zhromaždenie podielníkov PS Luhy v Kultúrnom dome v Závažnej Porube. Zhromaždenia sa zúčastnilo 191 členov s počtom hlasov 528.575,90 , čo predstavuje 69,51% zo všetkých hlasov. Zhromaždenie bolo uznášania schopné a jednalo sa o riadne zhromaždenie.

Zhromaždenie schálilo všetky uznesenia, ktoré sú potrebné pre chod spoločenstva, ale aj tie ktoré majú priniesť príjmy pre spoločenstvo. Zároveň bolo schválené vyplatenie finančného príspevku všetkých členov. S vyplácaním sa začne prevodom na účet, potom bude vyplácaná hotovosť a na záver budú posielané poštové poukážky. O vyplácaní v hotovosti budeme informovať na webovej stránke a obecným rozhlasom.

Na zhromaždení prebehli aj voľby do orgánov spoločenstva. Do výboru aj dozornej rady bol zvolený potrebný počet členov, takže spoločenstvo môže naďalej pokračovať vo svojej činnosti.

Všetky dokumenty a uznesenie z valného zhromaždenia budú postupne zverejnené na tejto webstránke tu.

Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba