Stanovy PS Luhy

Stanovy

Pozemkového spoločenstva Luhy Závažná Poruba,

vydané podľa Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva zo dňa 22.05.2015 (v ďalšom len Zmluva): vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z.z., v znení zákonov č. 34/2014 Z.z. a č. 110/2018 Z.z.. o pozemkových spoločenstvách, so sídlom Závažná Poruba, Hlavná č. 135, PSČ 032 02, vedeného v registri pozemkových spoločenstiev na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálnom odbore (v ďalšom už len spoločenstvo) a v zmysle Zákona Národnej rady SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (v ďalšom len Zákon).

Preambula

Vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností v katastrálnom území Závažná Poruba, uvedení v zozname vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy, sa Zmluvou o založení pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Luhy Závažná Poruba zo dňa 22.05.2015, rozhodli prispôsobiť právne pomery pôvodného Občianskeho združenia LUHY, združenia s právnou subjektivitou, založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb, evidovanom na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky pod sp. značkou VVS/1-90-29686, ustanoveniam Zákona.
Podrobný zoznam parciel s parcelnými číslami, registrom, druhom a výmerou pozemkov, spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti, zapísaných na listoch vlastníctva, zoradených podľa stredísk, tvorí prílohu č. 1 k Zmluve.
Za účelom podrobnejšej úpravy niektorých otázok týkajúcich sa práv a povinností člena spoločenstva, jednotlivých orgánov spoločenstva, najmä však spôsobu ich zvolávania, organizácie ich zasadnutí, hlasovacieho poriadku a zásad hospodárenia spoločenstva, schvaľujú tieto Stanovy spoločenstva /v ďalšom len Stanovy/ a to v nasledovnom znení:

Článok I.
Právne postavenie, názov, sídlo, účel a doba trvania spoločenstva

1. Spoločenstvo je právnická osoba podľa §3 a §2 ods. 1 písm. d) Zákona, evidovaná v registri pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, vložka číslo : R - 0076/505, právna forma: Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.

2. Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Luhy Závažná Poruba

3. Sídlo spoločenstva: Závažná Poruba, Hlavná č. 135, PSČ 032 02

4. Spoločenstvo sa zriaďuje najmä za účelom:
− efektívneho hospodárenia, ochrany, zveľaďovania, bránenia práv a oprávnených záujmov vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností,
− zastupovania svojich členov pred súdom, na rokovaniach pred štátnymi inštitúciami, orgánmi verejnej správy a súkromnými subjektmi vo veciach súvisiacich so spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami,

5. Spoločenstvo sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok II
Majetková podstata

Predmetom spoločného obhospodarovania nehnuteľností, ktoré tvoria pozemkovú podstatu spoločenstva, sú spoločne obhospodarované nehnuteľnosti podľa §12 Zákona, zapísané na listoch vlastníctva na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor nasledovne:
Počet podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností identifikovaných (známych) vlastníkov je: 759 316,13, čo predstavuje 759 316,126 m2, čo je 99,58% z celkovej výmery. Počet podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností s ktorými nakladá Fond podľa §10 je: 3 211,99, čo predstavuje 3 211,989 m2, čo je 0,42% celkovej výmery. Spolu počet podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností je: 762 528,12, čo predstavuje 762 528,115 m2, čo predstavuje 100% celkovej výmery.
Celková výmera nehnuteľností spoločenstva ku dňu prijatia zmluvy o založení spoločenstva je 76,2528115 ha.

Článok III
Členstvo v spoločenstve a práva a povinnosti člena spoločenstva

1. Členmi Spoločenstva sú všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností podľa Preambuly Zmluvy. Zoznam vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností je priložený ako príloha č. 2 k Zmluve (v ďalšom len zoznam členov).

2. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 odst. 1 a 2 Zákona , len ak zhromaždenie rozhoduje o:
- schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
- schvaľuje stanovy a ich zmeny,
- rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
- rozhoduje o zrušení spoločenstva,

3. Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti zveruje túto nehnuteľnosť spoločenstvu na účely spoločného obhospodarovania a užívania na účely podľa § 19 Zákona, pričom spoločná nehnuteľnosť ani spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nevzniká.

4. Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve, vypovedať ju alebo vystúpiť zo spoločenstva po dohode s členmi spoločenstva. Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorý odstúpil od zmluvy o spoločenstve, vypovedal ju alebo vystúpil zo spoločenstva, je povinný uhradiť alebo vyrovnať so spoločenstvom náklady skutočne a účelne vynaložené ba obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania; túto povinnosť nemá fond, ak nesúhlasil s odstúpením od zmluvy o spoločenstve, jej vypovedaním alebo vystúpením zo spoločenstva.

5. Členstvo v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. d) Zákona vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo podľa odseku 4 Stanov Nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdanej nehnuteľnosti.

6. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti oznámi skutočnosť nadobudnutia vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti výboru spoločenstva písomným oznámením a to najneskôr do 2 mesiacov od nadobudnutia vlastníckeho práva k nej.

7. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve s výnimkou podielu na zisku a stratách (definovaný v Zmluve v Čl. III, ods.3) je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva a to tak, že pri určení pomeru tejto účasti sa vychádza z celkovej výmery každého člena na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach vyjadrenej v m2 zaokrúhlenej na dve desatinné miesta. V prípade, ak má člen podiely na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach zapísané v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva, pri určení pomeru tejto účasti sa vychádza zo súčtu týchto výmer na všetkých listoch vlastníctva vyjadreného v m2 a zaokrúhleného na dve desatinné miesta. To platí aj v prípade, ak má člen k spoločne obhospodarovaným nehnuteľnostiam, zapísaným v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva, výlučné vlastníctvo.

8. Podiel člena spoločenstva podľa prílohy č.2 k Zmluve na zisku a stratách spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov je určený podľa Čl. IX bod 4 týchto stanov.

9. Každý člen spoločenstva má najmä právo:
a) voliť a byt volený do orgánov spoločenstva,
b) zúčastniť sa na rokovaniach orgánov spoločenstva a to za podmienok uvedených v Zmluve a Stanovách,
c) podávať voči orgánom spoločenstva pripomienky, návrhy a sťažnosti,
d) žiadať o poskytnutie informácií týkajúcich sa činností spoločenstva, hospodárenia spoločenstva a nakladania s jeho majetkom,
e) nahliadať do dokladov, týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie,
f) nahliadať do zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností,
g) ak o to písomne požiada na potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností,
h) na ochranu svojho podielu na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti,
i) spoločenstvo za vyhotovenie kópií, resp. výpisov podľa bodu e) a bodu g) môže požadovať úhradu skutočných nákladov.

10. Každý člen spoločenstva má najmä povinnosť:
a) vykonávať činnosti smerujúce k dosiahnutiu účelu spoločenstva, podporovať činnosti zabezpečované spoločenstvom a aktívne sa na tejto činnosti podieľať,
b) zdržať sa konania, ktoré by účelu spoločenstva odporovalo,
c) plniť a rešpektovať rozhodnutia orgánov spoločenstva,
d) chrániť majetok spoločenstva.

Článok IV
Spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť

1. Spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou je poľnohospodársky pozemok, lesný pozemok alebo ostatné plochy, ktorého vlastník, resp. spoluvlastníci spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoločenstvo s cieľom ich racionálneho spoločného obhospodarovania a užívania.

2. Spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, ich katastrálne územie, čísla listov vlastníctva, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov sú uvedené v prílohe č. 1 k Zmluve.

3. Na prechod alebo prevod vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia § 21 až 24 zákona c. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

4. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 až 3 a 7 až 12, § 10 ods. 4 a § 15 ods. 2 až 5 Zákona neustanovujú inak.

5. Pri prevode a prechode podielu na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na tejto nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2000 m2.

6. Spoločenstvo umožňuje rozšírenie spoločenstva o nové nehnuteľnosti, ak o to požiada nadpolovičná väčšina spoluvlastníkov týchto nehnuteľností počítaných podľa výšky podielu a súčasne s tým vysloví súhlas aj zhromaždenie spoločenstva schválením dodatku k Zmluve o pozemkovom spoločenstve. Na zasadnutie zhromaždenia spoločenstva, na ktorom sa bude rozhodovať o rozšírení okruhu spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, pozve vlastníkov pozemkov, o ktoré sa má okruh spoločne obhospodarovaných nehnuteľností rozšíriť, výbor spoločenstva pozvánkou. Na pozvánku podľa tohto bodu sa primerane použijú ustanovenia Čl. VI bod 2 týchto Stanov, pričom v programe na zasadnutie zhromaždenia sa uvedie ako jeden z jeho bodov „rozšírenie spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“.

6.1 Dodatok podľa Čl. IV bod 6 týchto Stanov musí obsahovať čísla LV, čísla parciel, druh pôdy a výmeru parciel v m2 tých pozemkov, o ktoré sa okruh spoločne obhospodarovaných nehnuteľností dodatkom rozširuje. Dodatok podľa Čl. IV bod 6 týchto Stanov schválený zasadnutím zhromaždenia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o založení spoločenstva.

6.2 Schválením dodatku podľa Čl. IV bod 6 týchto Stanov sa vlastníci pozemkov uvedených v tomto dodatku stávajú členmi spoločenstva so všetkými z členstva vyplývajúcimi právami a povinnosťami.

Článok V
Orgány spoločenstva

1. Do orgánov spoločenstva môžu byt volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.

2. Orgánmi spoločenstva sú:
- zhromaždenie
- výbor
- dozorná rada

3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je päť rokov.

4. Členom dozornej rady môže byt aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Počet takýchto osôb v dozornej rade však musí byt menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva.

Článok VI
Zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia. Obvyklým miestom uverejnenia je na účely Zmluvy a týchto Stanov úradná tabuľa v sídle spoločenstva. Na obvyklom mieste uverejnenia sa zverejňujú aj všetky ďalšie skutočnosti týkajúce sa spoločenstva.

2. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia Výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia
zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 Zákona, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu na nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru podľa § 9 ods.8 Zákona alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 Zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

3. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov členov spoločenstva a to v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva.

4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
b) schvaľovať Stanovy spoločenstva a ich zmeny,
c) voliť a odvolávať členov výboru a dozornej rady,
d) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
e) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
f) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
g) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
h) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
i) rozhodovať o poverení výboru spoločenstvom konať vo veci nadobudnutia vlastníckeho podielu spoločenstvom na jednotlivých nehnuteľnostiach vedených v zozname nehnuteľností spoločenstva. (Čl. IV bod. 7. zmluvy).
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

5. Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia podľa odseku 4 písmeno g) a h) Zákona, nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí zhromaždenia.

6. Zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov spoločenstva. Zhromaždenie rozhoduje podľa Čl. VI, bod 4 písm. a),b),g) a h, Zmluvy (Čl. VI, bod 4 písm. a),b),g) a h, týchto stanov), nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. Počet hlasov každého člena spoločenstva sa nadväzne na Čl. III bod 6 týchto Stanov určí tak, že každý člen spoločenstva má jeden hlas na 1,00 m2 spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Prehlasovaní členovia Spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

7. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto Stavov upravujúce zvolávanie zhromaždenia.

8. Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahujú odseky 1 a 2.

9. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 6. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje ustanovenia týchto stanov o zvolávaní zhromaždenia. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa Čl. VI. bod 4 ods. a), b), g), h), i).

10. Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia sa zasiela každému členovi na adresu, ktorú má uvedenú v Zozname členov.

11. Člen spoločenstva sa zúčastňuje na zasadnutí zhromaždenia osobne, alebo prostredníctvom zástupcu, ktorému udelí písomnú plnú moc. Každý člen spoločenstva, alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný podpísať sa pred konaním zasadnutia zhromaždenia do prezenčnej listiny členov spoločenstva prítomných na zasadnutí zhromaždenia. Pri podpise do prezenčnej listiny následne dostane hlasovací lístok s vyznačeným počtom hlasov, ktorý mu prináleží. V prípade ak člen, ktorý sa podpísal do prezenčnej listiny v priebehu konania schôdze opustil zasadnutie zhromaždenia, započíta sa jeho účasť do uznášaniaschopnosti zhromaždenia.

12. Zasadnutiu zhromaždenia predsedá predseda spoločenstva. Na začiatku každej schôdze sa zvolí zapisovateľ a overovateľ zápisnice, členovia mandátovej, návrhovej komisie a v prípade ak sa na zasadnutí zhromaždenia volia aj orgány spoločenstva, zvolia sa aj členovia volebnej komisie. Mandátová, návrhová a volebná komisia sú trojčlenné. Do kompetencie mandátovej komisie patrí najmä zisťovanie uznášaniaschopnosti zasadnutia zhromaždenia a spočítavanie hlasov pri jednotlivých hlasovaniach. Do kompetencie návrhovej komisie patrí najmä predkladanie návrhu uznesenia, vrátane pripomienok členov akceptovaných zhromaždením. Do kompetencie volebnej komisie patrí organizácia volieb do orgánov spoločenstva.

13. Hlasovanie na zasadnutí zhromaždenia je verejné a vykonáva sa zodvihnutím hlasovacieho lístka jednotlivými členmi Spoločenstva. Hlasovanie o jednotlivých bodoch programu sa môže vykonávať aj samostatne po každom bode programu. Výsledok hlasovania po spočítaní hlasov potom oznámi predseda spoločenstva. Pre prípady rozhodovania o ekonomických otázkach (zisku, strát, investovania ....) je hlasovanie na zasadnutí zhromaždenia vyhodnocované pre jednotlivé strediská samostatne.

14. O každom rokovaní zhromaždenia sa vyhotovuje najneskôr do 20 dní odo dňa zasadnutia písomná zápisnica. Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia obsahuje najmä:
a) názov a sídlo spoločenstva,
b) miesto a čas konania zhromaždenia,
c) meno a priezvisko predsedu spoločenstva, zvoleného zapisovateľa a overovateľa zápisnice, v prípade ak sa volia orgány spoločenstva aj mená a priezviská členov návrhových a mandátových komisií,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu zhromaždenia,
e) rozhodnutia zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania a to osobitne pri každom bode programu zhromaždenia.
Zápisnicu vyhotovuje zapisovateľ a overuje ju overovateľ. Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.

15. Ustanovenia Čl. VI bod 9 až 13 týchto Stanov sa primerane vzťahujú aj na prípady, ak zhromaždenie zasadá formou čiastkových schôdzí (Čl. VI bod 7 Stanov), na mimoriadne zasadnutia zhromaždenia (Čl. VI bod 9 Stanov).

Článok VII
Výbor

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých tak ustanovuje Zákon, Zmluva alebo tieto Stanovy, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú Zákonom zverené iným orgánom spoločenstva, najmä :
a) koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva,
b) uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť alebo ich časť, alebo inú obdobnú zmluvu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, pri uzatváraní zmlúv postupuje v rámci zásad prijatých zhromaždením,
c) rieši bežné otázky v činnosti spoločenstva, kontroluje stav plnenia úloh uložených zhromaždením. Je oprávnený rozhodovať o finančných náležitostiach, ktoré prijíma na základe úloh spoločenstva v bežnom roku do výšky 10 000.- €. Zásadné finančné a obchodné projekty musia byť schválené dvojtretinovou väčšinou hlasov členov výboru. Finančné a obchodné projekty nad 10 000.- € schvaľuje zhromaždenie a ich realizáciu v rámci platných predpisov zabezpečuje výbor spoločenstva,
d) pripravuje zasadnutia zhromaždenia,
e) predkladá zhromaždeniu ročnú účtovnú závierku a návrh na spôsob rozdelenia zisku, prípadne spôsob úhrady straty,
f) predkladá zhromaždeniu návrh rozpočtu pre nasledujúci rok,
g) predkladá zhromaždeniu návrh hlavného zamerania činnosti pre budúce obdobie,
h) vedie Zoznam členov a Zoznam nehnuteľností podľa Čl. IX týchto Stanov.
i)zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2, vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné.
j) uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na nehnuteľnosti na Spoločenstvo podľa § 9 ods. 10, ak tak rozhodlo zhromaždenie.

Ďalej výbor spoločenstva má právo:
- uzatvárať obchodné, občianskoprávne, pracovné zmluvy
- udeľovať splnomocnenia na zastupovanie spoločenstva, resp. uzatvárať dohody o plnej moci
- podávať podnety v trestných konaniach
- uplatňovať náhradu škody spôsobenej na spoločnom majetku spoločenstva v konaniach
obchodnoprávnych, pracovnoprávnych i trestnoprávnych
- uzatvárať poistné zmluvy
- uzatvárať zmluvy o bankových účtoch
- disponovať s bankovými účtami spoločenstva

2. Výbor má najmenej päť členov a jedného náhradníka, ktorých na obdobie päť rokov volí zhromaždenie. Rokovanie výboru zvoláva a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda spoločenstva. Podpredseda spoločenstva je ako poverený člen výboru zapísaný v registri spoločenstiev. Predsedu a minimálne jedného podpredsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov na prvom zasadnutí výboru spoločenstva. Prvé zasadnutie výboru sa uskutoční hneď po skončení zhromaždenia, najneskôr do jedného týždňa po zhromaždení.

3. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Odvolanie z funkcie člena výboru zo strany zhromaždenia je účinné okamžite.

4. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu spoločenstva a aspoň jedného ďalšieho člena výboru – zapísaného v registri pozemkových spoločenstiev
Medzi základné úlohy predsedu ďalej patrí najmä:
a) zabezpečenie a organizovanie každodennej činnosť spoločenstva, plynulého a nerušeného plnenia úloh, na ktoré bolo spoločenstvo založené,
b) vedenie rokovania výboru,
c) zabezpečenie plnenia uznesení výboru a uznesení zhromaždenia,
d) zabezpečenie riadneho hospodárenia s majetkom spoločenstva, riadneho vedenia evidencie a účtovníctva.

5. Výbor zvoláva predseda spoločenstva podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zvolanie výboru sa uskutočňuje pozvánkou na zasadnutie výboru, na emailovú adresu člena výboru; v osobitných prípadoch, ak vec neznesie odklad, je postačujúce aj zvolanie inak než písomne, najmä však telefonicky. V pozvánke na rokovanie výboru sa uvedie miesto, dátum, čas a program jeho rokovania.

6. Každý člen výboru má pri rokovaniach výboru jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov má hlas predsedu váhu dvoch hlasov. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Rozhodnutie výboru je prijaté, ak zaň zahlasovala nadpolovičná väčšina členov prítomných na rokovaní výboru. Zásadné finančné a obchodné projekty musia byť v zmysle bodu 1. písm. c) tohto článku (Čl. VII.), schválené dvojtretinovou väčšinou hlasov členov výboru.

7. O každom rokovaní výboru sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis prerokovania jednotlivých bodov programu výboru a rozhodnutia výboru s uvedením výsledku hlasovania. Zápisnicu vyhotovuje na zasadnutí zvolený zapisovateľ a overuje ju na zasadnutí zvolený overovateľ. Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.

8. Člen výboru sa môže vzdať svojej funkcie člena výboru a to písomným oznámením adresovaným spoločenstvu, prípadne na zasadnutí rokovania výboru, najneskôr však dva mesiace pred termínom rokovaním zhromaždenia. Vzdanie sa funkcie je účinné až odo dňa najbližšieho zasadnutia zhromaždenia, nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. V prípade, ak by zhromaždenie spoločenstva nezasadlo ani do šiestich mesiacov odo dňa doručenia vzdania sa funkcie člena výboru, je toto vzdanie sa funkcie účinné dňom uplynutia lehoty šiestich mesiacov odo dňa doručenia vzdania sa funkcie člena výboru. V prípade, že člen výboru sa bez vážneho dôvodu nezúčastní štyroch po sebe idúcich rokovaní výboru, výbor môže navrhnúť na najbližšom rokovaní zhromaždenia jeho odvolanie.

9. V prípade odstúpenia, alebo smrti člena výboru, alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho sa členom výboru stáva volený náhradník.

10. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie na základe návrhu výboru. Celková výška finančnej čiastky odmien je súčasťou schváleného návrhu rozpočtu na daný kalendárny rok.

Článok VIII
Dozorná rada

1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2. Dozorná rada má najmenej troch členov a jedného náhradníka, ktorých volí zhromaždenie na obdobie piatich rokov. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady a to na jej prvom zasadnutí. Prvé zasadnutie dozornej rady sa uskutoční ešte v deň zvolenia členov dozornej rady zhromaždením, najneskôr do jedného týždňa po zhromaždení.

4. V prípade odstúpenia, alebo smrti člena dozornej rady , alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho sa členom výboru stáva volený náhradník.

5. Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie a je súčasťou finančnej čiastky odmien v rámci schváleného návrhu rozpočtu na daný kalendárny rok.

6. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu Zmluvy alebo týchto Stanov. Dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa § 14 ods. 1 Zákona.

7. Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä:
a) kontrola hospodárenia s majetkom spoločenstva; za tým účelom má prístup ku všetkým dokladom spoločenstva,
b) plnenie úloh uložených zhromaždením,
c) kontrola plnenia uznesení zhromaždenia a výboru,
d) prešetrenie a prerokúvanie sťažností členov spoločenstva.

8. Člen dozornej rady má právo kedykoľvek sa zúčastniť rokovania výboru.

9. Dozorná rada podáva každoročne zhromaždeniu správu o svojej činnosti a správu o skutočnostiach zistených kontrolou s návrhmi na vykonanie nápravy.

10. Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však raz za rok. Ustanovenia o zvolávaní výboru (Čl. VII bod 5 Stanov), hlasovaniach na zasadnutiach výboru (Čl. VII bod 6 Stanov) a vyhotovovaní zápisnice zo zasadnutí výboru (Čl. VII bod 7 Stanov) sa primerane použijú aj v prípade dozornej rady.

11. Ustanovenia o vzdaní sa funkcie člena výboru, smrti člena výboru, alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho ( Čl. VI bod 8 a bod 9 Stanov) ako aj ustanovenia a povinnosť členov výboru vykonávať funkcie s náležitou starostlivosťou sa primerane použijú aj na člena dozornej rady.

Článok IX
Zoznamy

Spoločenstvo vedie :

a) Zoznam členov
Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov. Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve.

b) Zoznam nehnuteľností
Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností. Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

Do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností sa zapisujú zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva a zmien údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Členovia spoločenstva, fond a správca sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.

Článok X
Majetkové pomery spoločenstva a zásady hospodárenia

1. Spoločenstvo bude vykonávať nadväzne na ustanovenie § 19 ods. 1 Zákona najmä činnosť spočívajúcu v prenajímaní poľnohospodárskej pôdy tretím osobám podľa zákona č. 504/2003 Z.z. O nájme poľnohospodárskych pozemkov v znení neskorších predpisov. Pri tejto činnosti sa spoločenstvo riadi najmä zásadou hospodárnosti a efektívnosti využitia pôdy tak, aby boli ním uzavreté zmluvy pre jeho členov čo najvýhodnejšie. Spoločenstvo môže vykonávať podnikateľskú činnosť v podľa §19 ods. 3 Zákona.

2. Majetok spoločenstva je súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie jeho úloh. Majetkom spoločenstva sú aj hodnoty, ktoré vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Ďalej sú majetkom spoločenstva aj hodnoty, ktoré spoločenstvo nadobudlo ako príspevok, dar, alebo iným obdobným spôsobom. Spoločenstvo využíva svoj majetok efektívne a hospodárne, pričom ho chráni pred jeho poškodením alebo scudzením.

3. Jednotlivé spoločne obhospodarované nehnuteľnosti sú začlenené do stredísk. Strediská majú svoju ekonomickú samostatnosť a sú uvedené v prílohe č.1 k Zmluve. Sú z hľadiska tvorby zisku, strát a ich rozdeľovania samostatné. O spôsobe ich rozdeľovania rozhoduje zhromaždenie na základe návrhu výboru spoločenstva a bodu 5. tohto článku (Čl. X.).

4. Podiel člena spoločenstva podľa prílohy č.2 k Zmluve na zisku a stratách spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určuje podľa veľkosti podielu na jednotlivých spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, patriacich do strediska, z ktorých bol zisk, prípadne strata vytvorená. Pre prípady hlasovania sa primerane uplatňuje rozhodovania podľa bodu 13. Čl. VI.

5. Strediská prispievajú na úhradu nákladov pozemkového spoločenstva v danom roku % vyjadrením z celkového objemu nákladov spoločenstva, ktoré v danom roku pre stredisko odráža objem vynaloženej práce. O výške % vyjadrenia rozhoduje zhromaždenie, na základe návrhu výboru spoločenstva, ktoré výbor predkladá na schválenie v rámci účtovnej závierky za predchádzajúci rok na Zhromaždení spoločenstva. Ak zisk strediska v danom roku nepostačuje na krytie nákladov, prevyšujúca čiastka sa započíta ako pohľadávka strediska na ďalší kalendárny rok. Ak po dobu dvoch po sebe idúcich rokov stredisko nie je schopné pokryť Zhromaždením odsúhlasenú % čiastkou nákladov, výbor predloží zhromaždeniu návrh na ďalší spôsob úhrady nevyhnutných nákladov strediska.

6. Za záväzky voči iným osobám spoločenstvo zodpovedá celým svojim majetkom.

7. V prípade rozšírenia spoločenstva o ďalšie spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, podľa Čl. IV bod 5 Stanov, môže zhromaždenie rozhodnúť o finančnom príspevku od spoluvlastníkov. Finančný príspevok bude použitý na krytie nákladov, spojených s nevyhnutnou činnosťou na nehnuteľnosti. Výška príspevku od spoluvlastníkov bude odrážať výšku podielu na novo prijatej nehnuteľnosti.

Článok XI
Prevádzkové a organizačné opatrenia

1. Voľby orgánov a hlasovacie právo:

a) Pre potreby hlasovania sa vychádza z výmery: 759 316,126 m2, (bez podielov, ktoré spravuje fond), pričom jeden hlas je 1,00m2. Hlasy sa zaokrúhľujú smerom nadol do 0,5m2 vrátane a smerom nahor od 0,51m2 vrátane.
b) Člen spoločenstva môže hlasovať osobne alebo tým písomne splnomocniť iného člena a nečlena spoločenstva alebo jeho rodinného príslušníka. Účastníkovi zhromaždenia, ktorý je na zhromaždení splnomocnený zastupovaním, sa spočítajú podiely zastupovaných členov a zo súčtu sa stanoví počet hlasov.
c) Voľby a hlasovanie prebieha verejne na zhromaždení.
d) Ak po riadnom zvolaní zhromaždenia nie sú prítomní členovia spoločenstva s nadpolovičnou väčšinou hlasov, je pri dodržaní podmienok podľa Čl.VI bodu 2 Stanov, možné zasadnutie zhromaždenia vyhlásiť za prvú čiastkovú schôdzu.
e) Ostatné podrobnosti spresní rokovací a volebný poriadok, ak nie je v Zmluve ustanovené inak.

2. Webové sídlo spoločenstva v zmysle § 14, ods. 1 Zákona je: www.psluhy.sk.

3. Za obvyklé miesto uverejnenia sa podľa § 14, ods. 1 Zákona považuje tabuľa oznamov v sídle spoločenstva.

Článok XII
Zrušenie a zánik spoločenstva

1. Spoločenstvo sa zrušuje:
a) nadobudnutím vlastníctva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti jedným vlastníkom,
b) dňom, uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
d) rozhodnutím zhromaždenia.
e) znížením počtu spoločenstva na menej ako 5.

2. Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak :
a) spoločenstvo nevykonáva činnosť a
b) výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada.

3. Ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, na likvidáciu sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností, ak Zákon neustanovuje inak.

4. Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku. Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, je do 30 dní odo dňa zrušenia spoločenstva povinné zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, alebo určiť obhospodarovateľa lesa.

5. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na družstvo alebo na obchodnú spoločnosť ani na inú právnickú osobu, tým nie je dotknuté právo členov spoločenstva založiť družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.

6. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti (§ 70 až § 75 a Zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník).

Článok XIII
Osobitné dojednania

1. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení týchto Stanov nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Stanov, resp. na platnosť alebo účinnosť Stanov ako celku.

2. Tieto Stanovy v plnom rozsahu nahradzujú Stanovy, ktoré boli prijaté na ustanovujúcom Zhromaždení spoločenstva PS Luhy Závažná Poruba dňa: 22.05.2015, vrátane Dodatku č.1 prijatého Zhromaždením dňa 02.06.2017.

3. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia zhromaždením spoločenstva dňa 31.05.2019, s počtom hlasov 561.127,40 , t.j 73,59% všetkých hlasov.

4. Zmeny a doplnky týchto Stanov musia byť schválené zhromaždením.

5. Tieto Stanovy majú 13 strán.

V Závažnej Porube dňa: 31.05.2019

Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba